Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρ ότηση : Τριμελούς Eπιτροπής για την Οριστι κή Παραλαβή του έργου « Διαμόρφωση Εργαστη ρίου Η/Υ και Γραφείων στο κτήριο του Τμήμα τος Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο»


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Tue, 8 Mar 2016 13:41:49 +0200
Importance High
In-reply-to <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAM4Lmuzhg8lIm00PuZ4mcYSigQAAEAAAAMSdaAPJjmtOnKoFxdiVCzoBAAAAAA==@tec.uoc.gr>
References <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAM4Lmuzhg8lIm00PuZ4mcYSigQAAEAAAAMSdaAPJjmtOnKoFxdiVCzoBAAAAAA==@tec.uoc.gr>
Thread-index AQFZ63XWMYrvAIWQ1RbxYZ9KVZ+qCKA+h73w

ΘΕΜΑ: Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση : Τριμελούς Eπιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου « Διαμόρφωση Εργαστηρίου Η/Υ και Γραφείων στο κτήριο του Τμήματος Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο»

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Dimitris Moatsos [mailto:moatsos@tec.uoc.gr]

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2016/08-03/anakoinosi.klirosis.pdf


Partial thread listing: