Προφορική εξέταση Ακτι νολογίας ΙΙ για φοιτητές π αλαιού προγράμματος σπουδ ών.


To bb@med.uoc.gr
From Markaki Eva <markakie@uoc.gr>
Date Thu, 7 Sep 2017 12:45:46 +0300
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.8.0

Σας ενημερώνω ότι τελικά η εξέταση της Ακτινολογίας ΙΙ, στις 12/9, για φοιτητές παλαιού προγράμματος σπουδών θα δοθεί προφορικά μετά απο απόφαση του υπεύθυνου του μαθήματος κ. Χατζηδάκης Α.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομά σας στη λίστα που υπάρχει έξω απο τη γραμματεία του Τομέα.Απο τη γραμματεία του Τομεά


--
Markaki Eva
Secretary to Radiology Department
Faculty of Medicine
University of Crete
Tel. +302810394930
e-mail: markakie@uoc.gr


---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirusPartial thread listing: