ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩ Ν ΔΕΠ


To "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
From "News University of Crete" <press@admin.uoc.gr>
Date Mon, 11 Sep 2017 14:17:47 +0300
In-reply-to <4e82d040-8423-6031-be4c-23e65a2b9736@admin.uoc.gr>
References <000001d32892$4e879140$eb96b3c0$@uoi.gr> <4e82d040-8423-6031-be4c-23e65a2b9736@admin.uoc.gr>
Thread-index AQGNPA/+tCtq27YsEazanP0EHVJmwgJABGzQoylmZPA=

ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@admin.uoc.gr]

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/11-09/531.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/11-09/532.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/11-09/534.pdf


Partial thread listing: