ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟ ΙΤΗΤΩΝ-ΕΠΕΙΓΟΝ


To Bulletin Board <bb@med.uoc.gr>
From Γραμματεία Μεταπτυχιακώ ν Σπουδών <secrupgr@med.uoc.gr>
Date Wed, 13 Sep 2017 10:22:58 +0300
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.3.0

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση που αφορά στην Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη φοιτητών.

Ευχαριστώ


--
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 2208, 71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. 2810-394620 & 2810-394860
FAX 2810-394569
secrupgr@med.uoc.gr

GRADUATE STUDIES OFFICE
UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL OF MEDICINE
PO BOX 2208, 71003 HERAKLION, CRETE, GREECE
Tel.: +30 2810-394620 & 2810-394860
FAX: +30 2810-394569
secrupgr@med.uoc.gr

Attachment: IATROFARMAKEUTIKI_PERITHALPSI_FOITHTWN.pdf
Description: Adobe PDF document


Partial thread listing: